รหัส ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 วิธีการเคลีย BIOS เครื่องคอมพิวเตอร์ HP 6000 Pro sff
2 เอกสารคุมเครื่อง วางเครื่องสแปร์
3 รายงานการติดตั้ง Software ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
4 แบบประเมิณ
5 แบบฟอร์มรายงานประจำวัน
6 การสร้างจดหมายเวียนด้วย word 2010
7 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561
8 เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 กระทรวง ICT
9 ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
10 รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559
11 พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
12 บทความเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
13 สรุปการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560
14 ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์